1. Thai
  2. Eng

พื้นที่คลังสินค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสินค้าในธุรกิจของท่านให้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีพื้นที่คลังสินค้า เพื่อให้ท่านเช่าไว้เก็บสินค้าก่อนนำออกส่ง แต่ละคลังมีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร และลูกค้าสามารถเช่าได้มากเท่าที่ธุรกิจของตนเองต้องการ และสามารถทำสัญญารายปีเพื่อเช่าระยะยาวได้